Kontrola finansowa

Kontrola finansowa jest jednym z kilku procesów zarządzania publicznymi finansami. Kontrola ma na celu przekazać dane o jakości oraz funkcjonalności gospodarki, a także wskazać obszary w których konieczne jest dokonanie zmian.

Kryteria kontroli finansowej

Podczas kontroli wyróżnić można trzy następujące jej kryteria:
– prawo – jest głównym i najbardziej pospolitym kryterium. Osoby kontrolujące powinny dobrze znać prawo i doszkalać się w nim. Aby prawidłowo przeprowadzić kontrolę finansową, trzeba dobrze rozumieć i interpretować prawo,
– plan – jest on bardzo ważny i musi być wykonany szczegółowo i dokładnie, co powoduje, że badanie planów jest dość skomplikowane. Trzeba wziąć pod uwagę różne przyczyny rozbieżności poszczególnych działań,
– gospodarność – zwana jest również racjonalnym działaniem. To kryterium spalające ze sobą wszystkie elementy w jedną całość. W czasie kontroli finansowej trzeba stwierdzić czy wszystkie działania odbywają się zgodnie z zasadą gospodarności.

Etapy kontroli finansowej

Kontrolę finansową podzielić można na następujące etapy:
* wstępny – prawidłowo przeprowadzony pozwala uchronić firmę przednie planowanymi wydatkami oraz stratami. Na tym etapie dużo czasu trzeba poświęcić analizie projektów umów oraz elementów pod kątem prawa. W czasie kontroli wstępnej należy działać zgodnie z kodeksem administracyjnym. Etap ten jest bardzo ważny gdy firma przyjmuje nowe osoby na różnego rodzaju stanowiska.
Wstępna kontrola finansowa skupia się na dochodach przedsiębiorstwa, które trzeba przedstawić w określonych kwotach oraz terminach. Podczas tej kontroli sprawdza się dowody finansowo – księgowe oraz osoby je wystawiające,
* bieżący – jego zadaniem jest kontrolowanie czy poszczególne komórki przedsiębiorstwa działają prawidłowo i czy nie generują strat majątkowych. Stan majątku musi być dokładnie przeanalizowany aby wykluczyć zbyt duże zyski lub straty, które mogą powodować problemy w funkcjonowaniu firmy.
Podczas tego etapu kontroli sprawdza się odzież ochronną dla pracowników oraz środki higieny, a także czy pracownicy terminowo rozliczają się z zaliczek,
* nastepny – polega on na zbadaniu działalności, która odbyła się i na sprawdzeniu dokumentów z nią związanych. Kontrola dokumentów pozwala na sprawdzenie, czy przedsiębiorstwo działa prawidłowo i według aktualnego prawa.
Etap ten pomaga ustalić co doprowadziło do odchylenia od norm i co spowodowało straty w majątku. Głównym celem przeprowadzenia następnej kontroli finansowej jest podjęcie odpowiednich kroków przez osobę zarządzająca, które uchronią firmę w przyszłości od kolejnych odstępstw od normy.